تقدیر نامه ها

رتبه اول از نظر شاخص بهره وری کل عوامل سال 1397
تقدیر نامه
سرویس مطلوب لکوموتیو های ایران سفیر
عملکرد مطلوب و حسن انجام خدمات مهندسی